Анализ стих о чём ты воешь ветр ночной


Федор Тютчев — О чем ты воешь, ветр ночной

O chem ty voyesh, vetr nochnoy?
O chem tak setuyesh bezumno.
Chto znachit stranny golos tvoy,
To glukho zhalobny, to shumno?
Ponyatnym serdtsu yazykom
Tverdish o neponyatnoy muke —
I royesh i vzryvayesh v nem
Poroy neistovye zvuki.

O, strashnykh pesen sikh ne poy
Pro drevny khaos, pro rodimy!
Kak zhadno mir dushi nochnoy
Vnimayet povesti lyubimoy!
Iz smertnoy rvetsya on grudi,
On s bespredelnym zhazhdet slitsya.


O, bur zasnuvshikh ne budi —
Pod nimi khaos shevelitsya.

J xtv ns djtim, dtnh yjxyjq?
J xtv nfr ctnetim ,tpevyj?//
Xnj pyfxbn cnhfyysq ujkjc ndjq,
Nj uke[j ;fkj,ysq, nj ievyj?
Gjyznysv cthlwe zpsrjv
Ndthlbim j ytgjyznyjq vert —
B hjtim b dphsdftim d ytv
Gjhjq ytbcnjdst pderb!//

J, cnhfiys[ gtcty cb[ yt gjq
Ghj lhtdybq [fjc, ghj hjlbvsq!
Rfr ;flyj vbh leib yjxyjq
Dybvftn gjdtcnb k/,bvjq!
Bp cvthnyjq hdtncz jy uhelb,
Jy c ,tcghtltkmysv ;f;ltn ckbnmcz!//
J.

ehm pfcyedib[ yt ,elb —
Gjl ybvb [fjc itdtkbncz!//анализ стих о чём ты воешь ветр ночной:Анализ стихотворения русского классика Фёдора Тютчева «О чем ты воешь, ветр ночной». О чем так сетуешь безумно?.. Что значит странный голос твой, То глухо жалобный, то шумно

анализ стих о чём ты воешь ветр ночной